Čo je CHARIS?

„Medzinárodná služba Katolíckej charizmatickej obnovy, tiež známa ako CHARIS, je medzinárodný orgán pre službu všetkým vyjadreniam Katolíckej charizmatickej obnovy, prúdu milosti, ktorý sa prvýkrát v Katolíckej cirkvi objavil v roku 1967 ako ovocie Druhého vatikánskeho koncilu.“

(Stanovy Charis, bod 1.)

KATOLÍCKA CHARIZMATICKÁ OBNOVA

Katolícka charizmatická obnova vznikla v Katolíckej cirkvi v Pittsburghu v roku 1967, keď niekoľko študentov Katolíckej univerzity prijalo krst v Duchu Svätom, skúsenosť známu v protestantských cirkvách od roku 1901. Vďaka tejto skúsenosti obrátenia študenti zakúsili obnovenie viery i celého života a otvorili sa na prijatie darov a chariziem Ducha Svätého. Krst v Duchu Svätom sa rýchlo rozšíril do celého sveta a zasiahol milióny ľudí v súlade s duchom otvorenosti, ktorú inicioval nedávny Druhý vatiánsky koncil.

PRÚD MILOSTI

Prečo je charizmatická obnova prúdom? Súvisí to priamo s jej identitou. To, čo charakterizuje charizmatickú obnovu, je skúsenosť krstu v Duchu Svätom. Túto skúsenosť môže prijať každý pokrstený človek, keďže s krstom priamo súvisí. […] Je to osobná skúsenosť Turíc, vyliatia Ducha Svätého spojená s obrátením a stretnutím sa so živým Ježišom. Toto všetko by malo byť bežnou súčasťou života každého pokrsteného človeka povolaného ku svätosti. Charizmatická obnova ako prúd milosti ponúka krst v Duchu Svätom celej Cirkvi. [1]”

KRST V DUCHU SVÄTOM

„Krst v Duchu Svätom je život meniaca skúsenosť lásky Boha Otca vliatej do srdca skrze Ducha Svätého, ktorú daná osoba prijala odovzdaním sa Ježišovi Kristovi ako svojmu Pánovi. Oživuje milosť krstu a birmovania, prehlbuje spoločenstvo s Bohom a ostatnými veriacimi v Kristovi, prebúdza evanjelizačný zápal a vyzbrojuje človeka charizmami pre službu a misiu.” [2]

[1] Kardinál Farrell, 18. januára 2020, adresované biskupom v Brazílii, Recife.
[2] Krst v Duchu Svätom, Doktrinálna komisia ICCRS, EdB, s. 15

Všeobecné ciele CHARIS:

(porov. čl. 3 – zvýraznené sú tri body, ktoré pápež silne podčiarkol)

 1. Napomáhať v prehlbovaní a podporovaní milosti krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi.
 2. Podporovať používanie chariziem nielen v Katolíckej charizmatickej obnove, ale aj v celej Cirkvi.
 3. Podporovať duchovné prehlbovanie a svätosť u ľudí, ktorí prežívajú skúsenosť krstu v Duchu Svätom.
 4. Podporovať záväzok k evanjelizácii predovšetkým prostredníctvom novej evanjelizácie a evanjelizácie kultúry, rešpektujúc pritom náboženskú slobodu.
 5. Podporovať spoluprácu medzi spoločenstvami, ktoré sa zrodili z Katolíckej charizmatickej obnovy, s víziou zdieľania skúseností konkrétnych spoločenstiev pre dobro všetkých.
 6. Podporovať ekumenický rozmer Katolíckej charizmatickej obnovy a pestovať záväzok slúžiť jednote všetkých kresťanov.
 7. Identifikovať a podporovať konkrétne témy, ktoré môžu pomôcť prehĺbiť milosť Turíc;
 8. Podporovať sieťovanie a spoluprácu medzi realitami v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy v oblasti formácie, evanjelizácie atď.
 9. Podporovať službu chudobným a iniciatívy sociálnej oblasti v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy.
 10. Poskytovať príležitosti na vzdelávanie a formáciu na základe potrieb vyjadrených na Valnom zhromaždení.
 11. Umožňovať kňazom a rehoľníkom prehĺbiť svoju skúsenosť s Katolíckou charizmatickou obnovou a viac sa do nej zapájať.
 12. Podporovať spoločenstvo: medzi osobami zapojenými v rozličných realitách v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy; cirkevnými hnutiami, ktoré sa neodvolávajú na tento prúd milosti; a ďalšími kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, predovšetkým tými, ktoré zakúšajú skúsenosť Turíc.
 13. Organizovať významné podujatia, kolokviá, vodcovské stretnutia s cieľom deliť sa a vymieňať si rôzne skúsenosti prúdiace z Ducha Svätého.

Stanovy CHARIS

Pracovný preklad stanov Medzinárodnej služby Katolíckej charizmatickej obnovy je dostupný vo forme dokumentu PDF. Stlačením tlačidla „Stiahnuť“ k nemu získate prístup.