Katolícka charizmatická obnova

Katolícka charizmatická obnova pomohla mnohým kresťanom znovu objaviť prítomnosť a moc Ducha Svätého … a toto znovuobjavenie v nich prebudilo vieru v Krista naplnenú radosťou.

SV. JÁN PAVOL II.

Dogmatická konštitúcia II. Vatikánskeho koncilu Lumen Gentium (1964), bod 12.

Duch Svätý nielenže prostredníctvom sviatostí a služieb posväcuje, vedie a čnosťami ozdobuje Boží ľud, ale on svoje dary „rozdeľuje každému, ako chce“, a medzi veriacimi všetkých stavov rozdáva aj zvláštne milosti, ktoré ich robia schopnými a ochotnými podujať sa na rozmanité diela či úlohy, užitočné na obnovu a ďalší vzrast Cirkvi podľa slov: „Každý dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.“

Ján Pavol II

December 1979, súkromná audiencia s Radou ICCRO

Som presvedčený, že toto hnutie je znakom Jeho pôsobenia (Ducha). Svet veľmi potrebuje toto pôsobenie Ducha Svätého a potrebuje na to mnoho nástrojov. Teraz vidím toto hnutie, túto činnosť všade.

November 1996, príhovor lídrom charizmatickej obnovy

…mnohí sa vrátili k sviatostiam; a veľký počet mužov a žien dosiahol hlbšie pochopenie ich krstného povolania a s obdivuhodnou oddanosťou sa zaviazali k misii Cirkvi…

4. apríl 1998, príhovor lídrom Obnovy v Duchu Svätom v Taliansku

Katolícke charizmatické hnutie je jedným z mnohých plodov Druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý rovnako ako nové Turíce viedol k mimoriadnemu rozkvetu v živote Cirkvi pre skupiny a hnutia osobitne citlivé na pôsobenie Ducha. Ako nemôžeme ďakovať za vzácne duchovné ovocie, ktoré Obnova priniesla v živote Cirkvi a v životoch toľkých ľudí? Koľko verných laikov – mužov, žien, mladých ľudí, dospelých a starších ľudí – mohlo vo svojom živote zažiť úžasnú moc Ducha a jeho dary! Koľko ľudí znovuobjavilo vieru, radosť z modlitby, moc a krásu Božieho slova a toto všetko pretavili do veľkorysej služby v poslaní Cirkvi! Koľko životov sa zásadne zmenilo! Za to všetko dnes, spolu s vami, chcem chváliť a ďakovať Duchu Svätému. […] Katolícka charizmatická obnova pomohla mnohým kresťanom znovu objaviť prítomnosť a moc Ducha Svätého … a toto znovuobjavenie v nich prebudilo vieru v Krista naplnenú radosťou.

František

1. jún 2014, príhovor k Charizmatickej obnove na 37. zhromaždení na Olympijskom štadióne v Ríme

Vy, charizmatická Obnova, ste dostali veľký dar od Pána. Duch Svätý chcel, aby zrodenie vášho hnutia bolo „prúdom milosti v Cirkvi a pre Cirkev“. Toto je vaša identita: byť prúdom milosti. […] Dostali ste veľký dar rozmanitosti chariziem, rozmanitosti, ktorá sa stáva harmóniou v Duchu Svätom, v službe Cirkvi. […]. Charizmatická obnova je veľká sila, ktorá má slúžiť kázaniu evanjelia v radosti Ducha Svätého. […] Vy, Boží ľud, ľud charizmatickej obnovy, musíte byť opatrní, aby ste nestratili slobodu, ktorú vám dal Duch Svätý! […] Očakávam, že sa s každým v Cirkvi budete deliť o milosť krstu v Duchu Svätom (vyjadrenie, ktoré nachádzame v Skutkoch apoštolov).

Pavol VI

19. máj 1975, príhovor účastníkom II. Medzinárodnej konferencie lídrov charizmatickej obnovy

Nič nie je potrebnejšie pre taký svet, viac a viac sekularizovaný, ako svedectvo tejto „duchovnej obnovy“, ktorú vidíme Ducha Svätého dnes vzbudzovať v najrôznejších miestach a prostrediach. Jeho prejavy sú rôzne: hlboké spoločenstvo duší, úzky kontakt s Bohom vo vernosti voči záväzkom prijatým pri krste, v modlitbe, ktorá je často modlitbou v spoločenstve, pri ktorej každý v slobode svojho vyjadrenia pomáha, podporuje a vyživuje modlitbu ostatných a na základe neustáleho napĺňania, osobné presvedčenie. Toto presvedčenie pramení nielen z poučenia prijatého vierou, ale aj z určitej skúsenosti skutočného života, konkrétne z toho, že bez Boha nemôže človek nič urobiť, ale naopak, s ním je všetko možné. […] Ako by potom táto duchovná obnova „nemohla byť zmenou“ pre cirkev a pre svet? A ako by v tomto prípade nebolo možné prijať všetky prostriedky na zabezpečenie toho, aby to tak zostalo? […] Zabudli sme na Ducha Svätého? Rozhodne nie! Chceme ho, ctíme si ho, milujeme ho. A vy so svojou oddanosťou, vášňou, túžbou žiť v Duchu: toto by malo byť. Malo by to omladiť svet, vrátiť mu duchovnosť, dušu, náboženské myslenie; mala by znovu otvoriť uzavreté pery sveta modlitbe a otvoriť jeho ústa spevu, radosti, chválospevom a svedectvu. Bude to veľké šťastie pre náš čas a pre našich bratov, že by mala existovať celá generácia – vaša generácia mladých ľudí -, ktorá kričí do sveta slávu a veľkosť Boha Turíc.

Benedikt XVI

31. október 2008, príhovor k charizmatickým záväzným spoločenstvám

Ako som už mohol potvrdiť za iných okolností, cirkevné hnutia a nové spoločenstvá, ktoré rozkvitli po Druhom vatikánskom koncile, predstavujú jedinečný dar Pána a vzácny zdroj pre život Cirkvi. Mali by byť prijaté s dôverou a mali by byť cenené za rôzne príspevky, ktoré usporiadaným a plodným spôsobom dávajú do služieb spoločného úžitku. Vaše súčasné uvažovanie o ústrednom postavení Krista v kázaní je veľmi zaujímavé, rovnako ako o význame „Chariziem v živote miestnej Cirkvi“, odvolávajúc sa na Pavlovu teológiu, Nový zákon a skúsenosti Charizmatickej obnovy. To, čo sa v Novom zákone dozvedáme o charizmách, ktoré sa objavili ako viditeľné znaky príchodu Ducha Svätého, nie je historickou udalosťou minulosti, ale realitou, ktorá je vždy živá. Je to ten istý Boží Duch, duša Cirkvi, ktorý pôsobí v každom veku a tieto tajomné a účinné zásahy Ducha sa prejavujú v našej dobe prozreteľnostným spôsobom. Hnutia a nové spoločenstvá sú ako vyliatie Ducha Svätého v Cirkvi a v súčasnej spoločnosti. Môžeme teda oprávnene tvrdiť, že jedným z pozitívnych prvkov a aspektov Spoločenstva katolíckej charizmatickej obnovy je práve ich dôraz na charizmy alebo dary Ducha Svätého a ich zásluha spočíva v pripomenutí ich aktuálnosti v Cirkvi.

26. máj 2012, príhovor účastníkom stretnutia podporovaného Obnovou v Duchu Svätom

Drahí priatelia obnovy v Duchu Svätom, neunavte sa v obracaní k nebu: svet potrebuje modlitbu. Potrebuje mužov a ženy, ktorí vo svojom živote cítia príťažlivosť neba, ktorí robia z chvál Pána nový spôsob života. A nech ste radostnými kresťanmi! Všetkých vás zverujem do rúk Najsvätejšej Márie, prítomnej v hornej miestnosti počas udalosti Turíc. Vytrvajte s ňou v modlitbe, choďte vedení svetlom živého Ducha Svätého a ohlasujte radostnú zvesť Krista.